Kao deo aktivnosti projekta  ''Snaga zajednice-Unapređenje kapaciteta civilnog društva u zaštiti životne sredine i prirodnih resursa'', koji realizuje ekološko udruženje,  u periodu od 27.-30. jula  i 16.-18 avgusta su održana dva istraživačka kampa biljnog i životinjskog sveta na slivu Velikog Rzava, na potesu Svračkovo-Roge, upravo na delu Velikog Rzava na kome je planirana izgradnja HE ''Svračkovo'', kao i na potesu Drežnik-Orlovača, na kojima su učestvovali studenti Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije ''Josif Pančić'' Biološkog fakulteta u Novom Sadu, i biološkog udruženja ''Sava Petrović'', iz Niša.

Obzirom da sliv Velikog Rzava i dan danas nije zakonski definisan, čime se, pored potpune devastacije prirode na potesu Roge-Svračkovo usled izgradnje hidroakumulacije, ostvaruje mogućnost i za razne neekološke radnje koje vrše uništenje reke i priobalja, živog sveta u reci, ribljeg fonda krivolovom, kao i ilegalne eksploatacije šljunka i peska, Naučno-istraživački kampovi su imali za cilj valorizaciju prirodnih vrednosti i biodiverziteta Velikog Rzava, kao osnove za izradu studije prethodne zaštite.

Rezultati Naučno-istraživačkih kampova u Izveštaju ''Veliki Rzav 2017'', će biti iskorišćeni u budućem postupku zaštite istraživanog područja, što je i predviđeno programom Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Prostornim planom opštine Arilje, kao i Studijom o proceni uticaja HE ''Svračkovo'' na životnu sredinu, za koju je Investitor bio u obavezi da izvrši pre početka izgradnje hidroakumulacije.

Izveštaj ''Veliki Rzav 2017'' je nastao u sklopu projekta koji ekološko udruženje ''Rzav'' realizuje u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru CO-SEED programa ''Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj'', koji finansira Evropska unija, i saradnji sa udruženjem ''Čuvari prirode''. 

Sadržaj Izveštaja je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja stavove projektnog tima, niti odražava mišljenja i stavove Evropske unije. 

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ-ИЗВЕШТАЈ

0
0
0
s2sdefault

prijaviproblem

kamp